Events

ROSH HASHANAH 2022/5783

Sunday, September 25, 2022 – Rosh Hashanah 
6:15 PM    Evening Service  

Monday, September 26, 2022 – Rosh Hashanah Day One 
9:30 AM    Shaharit Service  

Tuesday, September 27 , 2022– Rosh Hashanah Day Two 
9:30 AM    Shaharit Service 

YOM KIPPUR 2022/5783

Tuesday, October 4th, 2022
6:45 PM    Kol Nidre 

 Wednesday, October 5th, 2022
9:30 AM    Shaharit Service 

Wednesday, October 5th, 2022
5:00 PM    Minha 
6:30 PM    Neilah 
7:45 PM    Shofar